Bepaal hier je taalniveau: onder A1, A1 of A2.

Toets zinnen 1 (4-5 goed =A1, 6-9 goed = A2, 10 goed = briljant)

Toets zinnen 2 (4-5 goed =A1, 6-9 goed = A2, 10 goed = briljant)

 

Hieronder staat allemaal eigen werk van onze cursisten.

Al na drie weken les hebben ze teksten geschreven. Briljant!

 

Mahmod uit Afghanistan

tekst 1 uit Azerbeidzjan

tekst 2 uit Azerbeidzjan

tekst 3 uit Azerbeidzjan

Pepita uit Bulgarije

                            

Mahmoed uit Syrië

Mohammed uit Syrië, tekst 1

Mohammed uit Syrië, tekst 2

Maxima uit Syrië

Maxima gaat naar buiten

Sara uit Syrië

 

 

 

Hier kun je meer oefenen

Hier kun je je woordenschat uitbreiden

VluchtelingenWerk Vianen is opgericht op 11 januari 1990. Jarenlang is het onderdeel geweest van VluchtelingenWerk Nederland, dat al meer dan 25 jaar hulp biedt aan asielzoekers en vluchtelingen. Sinds medio 2015 gaat VluchtelingenWerk Vianen zelfstandig verder als Vluchtelingen steunpunt Vianen (VsV). 

Doelstelling
Vluchtelingen steunpunt Vianen heeft ten doel:
1. Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van vluchtelingen in de gemeente Vianen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Actueel beleidsplan
Doelstellingen voor 2015 – 2017
Het doel van Vluchtelingen steunpunt Vianen is het bevorderen en realiseren van de sociale en economische zelfredzaamheid van vluchtelingen woonachtig in de gemeente Vianen. Het leren van de Nederlandse taal staat voorop. Ook de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie vormen een belangrijk aandachtspunt.

Wij streven ernaar dat de volgende punten gewaarborgd blijven:

  • elke vluchteling of -gezin heeft, zolang noodzakelijk, maar in ieder geval voor de eerste 24 maanden, een eigen (vrijwillige) begeleider;
  • wij (bestuur, maatschappelijk begeleiders en andere vrijwilligers) zijn voldoende toegerust om het werk aan te kunnen;
  • we kunnen taalondersteuning blijven bieden;
  • de gemeente en onze cliënten, de vluchtelingen, zijn tevreden over ons werk;
  • het draagvlak voor vluchtelingen in de gemeente blijft sterk en krachtig;
  • we werken samen met alle relevante lokale maatschappelijke partners en zij weten ons gemakkelijk te vinden.

Daarnaast treedt het steunpunt op als intermediair tussen instanties en de betrokken vluchteling. Hierbij liggen twee sterke punten in elkaars verlengde, namelijk de persoonlijke begeleiding en belangenbehartiging.
Vrijwilligers bieden persoonlijke begeleiding op materieel en immaterieel gebied. Zij zijn voor de vluchteling de eerste schakel met de samenleving en zijn onontbeerlijk voor de succesvolle integratie van de vluchteling in de samenleving.

 

 

 

Samenstelling bestuur
* Hans Uittenbogaard – voorzitter
* Heleen de Goederen – secretaris
* Marie-Josée Los – penningmeester
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

 
 
Cliënten
Door middel van gerichte projecten zullen wij onze cliënten ondersteunen om actief deel te nemen aan de samenleving. Op deze manier trachten wij de arbeidsparticipatie van deze doelgroep te verhogen. Ook de veiligheid van kinderen is een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

Inburgering
Het steunpunt heeft, in samenwerking met ARTA, een eigen inburgeringscoachingstraject opgezet in Vianen. Ons streven is dat nieuwe cliënten zonder lange wachttijden kunnen starten met de inburgering. Verder zal er aandacht worden gegeven aan de opleidingsmogelijkheden voor cliënten.

Taalondersteuning
Cliënten zullen wij door taalondersteuning helpen hun taalgebruik te verbeteren en in de praktijk te brengen om zodoende beter toegerust te zijn voor de arbeidsmarkt. In  samenwerking met de bibliotheek en de Wijkwinkel zoeken wij naar meer mogelijkheden op het gebied van taalverwerving en –beheersing.
 
Organisatieontwikkeling
Met andere lokale zelfstandige stichtingen in de regio, die zich bezighouden met de opvang en begeleiding van vluchtelingen, werken wij samen om zodoende de maatschappelijke verankering te borgen en te versterken. Wij samen zijn van mening dat dit specifieke vrijwilligerswerk hoge eisen stelt aan vooral de vrijwilliger, maar ook aan de organisatie. Hiervoor organiseren wij ter verbreding van kennis en kunde van de vrijwilligers onder andere gezamenlijke basiscursussen en bijscholingstrainingen.
 
Financiering
Omdat de vrijwilligers van de stichting het grootste deel van de begeleidingswerkzaamheden uitvoeren, heeft de gemeente Vianen besloten de gelden die het Rijk voor de opvang en inburgering van nieuwkomers ter beschikking stelt, door te sluizen naar VsV, zodat wij hiermee zowel het grootste deel van de vaste lasten van het steunpunt als een eventuele bijdrage ten behoeve van de cliënten kunnen bekostigen.

VsV is de gemeente daar zeer erkentelijk voor: zonder deze financiële bijdrage kunnen wij het werk niet uitvoeren. Tevens is duidelijk dat dit werk, gedaan door toegewijde vrijwilligers, veel werk uit handen neemt van de gemeente en ook maatschappelijke problemen voorkomt of tijdig signaleert.

VsV zal in de komende jaren blijven zoeken naar aanvullende fondsen om bepaalde onvermijdelijke taken te kunnen blijven doen. Gezinsherenigingen, griffiekosten en leges kosten meer dan de cliënten kunnen opbrengen. Voor deze en andere doelen zal ook de steun van fondsen gezocht worden. Zo maken wij met de bijdragen van RK-Parochiële Charitatieve Instelling en de diaconieën van de protestantse kerken onder andere een gezinshereniging en de betaling van leges mogelijk. Tevens geven wij voorschotten vanuit de giften om te voorkomen dat cliënten grote schulden krijgen.
 
Gedragscode
De normen en waarden die voor het vluchtelingenwerk van belang zijn, zijn door Vluchtelingen steunpunt Vianen vastgelegd in een gedragscode. Zij zijn de leidraad voor het werken met vluchtelingen.
 
 
 

Net in Nederland Televisiekanaal met uitsluitend Nederlandstalige programma's. 

Video met de 15-jarige Stijn Harder, die in 2015 Koning van de jeugd was. Hij bezocht een AZC en vertelt daarover.

Video waarin Danny de schrijnende situatie van vluchtelingen laat zien (RTL Late Night)

Video waarin aan voorbijgangers gevraagd wordt of Nederland ook vluchtelingen op moet vangen (NPO Funx)

Video waarin de Nederlandse waarden en normen worden benoemd (Rijksoverheid)

Video waarin het gebruik van het woordje "er" wordt uitgelegd

Video waarin Salaheddine Arabische leenwoorden in het Nederlands bespreekt

Video waarin het sprookje De prinses op de erwt wordt samengevat (1 minuut)

Video waarin het sprookje van De prinses op de erwt wordt voorgelezen (3 minuten)

Video waarin je een handig trucje leert over het verschil tussen jou en jouw

Video waarin je een handig trucje leert over het spellen van werkwoorden met D of DT

Video waarin je het verschil tussen als en dan leert begrijpen

Video waarin je leert hoe je een lijst woorden makkelijk kunt leren

Video waarin Mahmoud Almasri als kok werkt in het Syrische restaurant SYR in Utrecht

Video waarin je een Nederlandse verjaardag ziet

www.vluchtelingvakmensen.nl waarin vluchtelingen banen, werkplekken en stageplaatsen zoeken