Als vluchten de enige uitweg is

 

 

Jaarlijks zijn er miljoenen mensen op de vlucht
voor oorlog, armoede 
of uit vrees voor vervolging.
De meesten van hen worden in de regio 
door
buurlanden opgevangen. Slechts een gering
percentage komt in Europa terecht om asiel aan
te vragen.


Wanneer is iemand een vluchteling? Dit is bepaald
in het internationale Vluchtelingenverdrag. De
meeste vluchtelingen in Nederland zijn hier ooit
als asielzoeker naartoe gekomen en hebben asiel 
aangevraagd. Als de asielprocedure succesvol is,
krijgen zij een verblijfsvergunning en de garantie
dat zij voorlopig niet worden teruggestuurd naar
hun eigen land. Verder krijgen zij alle rechten 
en plichten van een inwoner van Nederland, en
toegang tot de arbeidsmarkt. Dat stelt hen in
staat een nieuw bestaan op te bouwen.

Nederland doet ook mee aan een internationaal
programma om vluchtelingen te hervestigen in
Nederland die elders in vluchtelingenkampen
verblijven. Dit zijn uitgenodigde vluchtelingen.
De begeleiding van deze groep vluchtelingen is
boeiend maar intensief, omdat de periode van
verblijf in Nederland nog maar heel erg kort is.
Ook de gemeente Vianen stelt woningen
beschikbaar voor deze groep vluchtelingen.

Vluchtelingen die in Nederland aankomen, staan er alleen voor.
Ze hebben vaak geen familie of vrienden om op terug te vallen, hebben veel meegemaakt en het is voor hen moeilijk de weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Vluchtelingen steunpunt Vianen biedt vluchtelingen die in de gemeente Vianen zijn komen wonen maatschappelijke en juridische begeleiding aan gedurende twee jaar na huisvesting in de gemeente.

Onder vluchtelingen verstaan we: 

  • alle vreemdelingen die in het land van herkomst gegronde redenen hebben om te vrezen voor vervolging wegens politieke of godsdienstige overtuiging, hun nationaliteit, dan wel wegens het behoren tot een bepaald ras of sociale groep en die in Nederland asiel zoeken of hebben gevonden.
  • vreemdelingen die op gronden overeenkomstig de definitie uit het Vluchtelingenverdrag gegronde vrees hebben hun vrijheid of leven te verliezen of onderworpen te worden aan foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling.